Độ dẫn của cacbua silic

Độ dẫn của cacbua silic

Cacbua silic công nghiệp là một chất bán dẫn, và độ dẫn điện của nó thay đổi theo loại và số lượng tạp chất được đưa vào tinh thể.
Độ dẫn của cacbua silic tăng nhanh khi cường độ điện trường tăng lên, và có đặc điểm là thay đổi không tuyến tính. Đặc tính này của cacbua silic được sử dụng để chế tạo đĩa van thu lôi.
Điện trở suất của cacbua silic thay đổi theo nhiệt độ, nhưng trong một phạm vi nhất định thì ngược lại với đặc tính nhiệt độ điện trở của kim loại.
Độ dẫn điện của cacbua silic công nghiệp đạt cực đại khi nhiệt độ tăng đến một giá trị nhất định. Nếu tiếp tục tăng nhiệt độ, độ dẫn điện sẽ lại giảm xuống.

Send your message to us:

Inquire now

Scroll to Top